วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การจำหน่ายพัสดุโดยการขายทอดตลาด

   
กรมบัญชีกลางแจ้งซักซัอมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  ดังนี้

     1.ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509- มาตรา 517

     2. การประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด ให้ประเมินโดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการประกอบการพิจารณา ดังนี้

         2.1 ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม

         2.2 ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุ กรณีไม่มีจำหน่ายทั่วไป

         ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและคำนึงถึงประโยชน์ทางราชการด้วย

 

 

ที่มา: หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพ) 0421.3/ 257 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552

 

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อายุการใช้งานประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


           
           กรมบัญชีกลางได้แจ้งการปรับอายุการใช้งาน ของประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ซึ่งเดิมกำหนดให้มีอายุการใช้งานอย่างต่ำ 8 ปี อย่างสูง 12 ปี เปลี่ยนเป็นให้มีอายุการใช้งานอย่างต่ำ 3 ปีอย่างสูง 12 ปี เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้ดุลยพินิจเลือกกำหนดอายุการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และ ครุภัณฑ์สำนักงานรายการอื่น ที่เห็นว่ามีอายุการใช้งานต่ำได้อย่างเหมาะสม

 


ที่มา : หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว153 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม2555